Mullerova mapa z roku 1760-1720

Nejstarší historie místa do roku 1309,
ze kterého pochází první dostupná zmínka o Újezdu nad Lesy.


„Původní název Újezda nad Lesy byl Aujezd nebo také Augezd“ vysvětluje kronika Újezda nad Lesy. A co říká o pojmu „újezd“ August Sedláček, náš slavný historik ve své knize Místopisný slovník království českého?

„Újezd, staročeské poznamenání kusu země, jež se rovná asi nynějšímu pojmu velkostatek. Kdykoliv od knížete někomu kus země vyklučené s roklemi, lukami, pastvinami a okolními lesy darován, nařízeno několik pánů, aby jedouce okolo ustanovili hranice. Cokoliv ujezdili, nazývalo se újezdem. Tak i mnohdy vesnice na témž statku nazýváme.“

Naše území bylo osídleno již v době předhistorické, mezi dobou kamennou a bronzovou. Svědčí o tom nálezy různých střepů ze zdobených nádob a další nálezy, zejména z oblasti Blatova. Nálezy vypovídají o tom, že tu bylo kdysi pohanské pohřebiště. Slovanské osídlení naší oblasti započalo asi v druhé polovině pátého stolení n. l.. Roku 1934 byl na pozemku u školy nalezen kamenný sekyromlat a při úpravě okolí školy byl objeven mohylový památník nordické kultury v Čechách. Byla to valounová obruba mohyly o průměru tří metrů, v geologicky neporušeném prostředí. Než ale byla pořízena alespoň její fotografie, byl terén upraven. Škoda. (V depozitáři Národního muzea je uložen sekyromlat a záušnice, střepy bohužel neznámo kde.)

Hluboké lesy říčanské, zejména rozsáhlý les Vidrholec, nazývaný též Fidrholec, byly odpradávna sídlem loupeživých tlup, které přepadaly pocestné a kupce na cestě do Prahy. Cestě se říkalo "trstenická". Byla to starodávná obchodní stezka, spojující Prahu s Moravou a dálným Východem.

1141

Český kníže Vladislav II. už na počátku své vlády v roce 1141 nechal vojskem obklíčit les Vidrholec. Loupežníci byli pochytáni a popraveni. Kanovník vyšehradský zaznamenává: „Toho roku v postě (březnu) po celé zemi mnoho jest zvěšeno na šibenici, nejpřednější však na hoře Šibeničné.“ (návrší mezi pražským Vítkovem a Olšany zváno bylo Šibeničná hora, protože tu stála šibenice)

1229

Informace o založení Blatova je převzata z Almanachu republiky Československé. Podle něho byl založen roku 1229. Jeho obyvateli byli dřevorubci. Müllerova mapa z r. 1764 již zobrazuje Blatov jako osadu „Na Blatie“. F. Holec ve své kronice uvádí, že pravděpodobně vznikla osada Blatov (nově) na poč. osmdesátých let 18. století, kdy byl osídlen Újezd. Schaller v r. 1788 zaznamenal 5 domů (J. Schaller, Topographie X. str. 196) To je také první zpráva o této vesnici, která měla v r. 1843 11 domů a 98 obyvatel a sčítání z r. 1857 zaznamenalo 15 popisných čísel a 112 obyvatel. V polovině 19. stol. vytvořil Blatov jednu obec se sousední vesnicí Újezdem nad Lesy. S ním byl také v r. 1974 připomen k hlavnímu městu.